Ett Mora för alla drivs av frivilliga och är en partipolitiskt obunden rörelse för tolerans och öppenhet.

Om Medlemskap

Stadgar för Ett Mora för alla

§1 Syfte

Ett Mora för alla är en kultur- och aktivitetsförening vars arbete verkar mot intolerans, för folkbildning och ökad gemenskap i Mora Kommun på en demokratisk och humanistisk värdegrund. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§2 Organisation

2:1 Föreningens officiella namn är Ett Mora för alla.

2:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

2:3 Mellan årsmöten är styrelsen föreningens högst beslutande organ.

2:4 Föreningen har sitt säte i Mora.

§3 Medlemskap

3:1 Alla som bor, arbetar, går i skola, har fritidsaktiviteter i Mora eller av andra anledningar är intresserade av föreningens verksamhet kan bli medlemmar i Ett Mora för alla.

3:2 Medlemskap i föreningen gäller för ett år från 1 jan till 31 dec.

3:3 Avgift för medlemskap avgörs på föreningens årsmöten

3:4 Medlemmar bjuds in till årsmöten, medlemsmöten samt aktiviteter. Information distribueras via föreningens officiella webb-sida och Facebook-sida. Om medlemmar så önskar distribueras information via nyhetsblad. Medlemmar kan erbjudas utbildning inom ramen för föreningens verksamhet. Det är öppet för medlemmar att driva projekt inom föreningen i samråde med styrelsen.

§4 Årsmöte

4:1 Årsmöte hålls i februari.

4:2 Styrelsen ansvarar för att alla medlemmar kallas minst fem veckor före årsmötet. Årsmötet annonseras via Facebook-sidan, webbsidan och anslag.

4:3 Alla medlemmar har rösträtt, yrkanderätt och yttranderätt på årsmötet.

4:4 Varje medlem har en röst.

4:5 Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen minst tre veckor före årsmötet.

4:6 Samtliga medlemmar har rätt att lämna motioner till årsmötet.

4:7 Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst sju dagar före årsmötet

4:8 Extra årsmöte ska hållas om styrelsen, revisorerna eller mer än hälften av medlemmarna så begär

4:9 Revisor utses på årsmötet

§5 Omröstning

5:1 Om inte annat anges i stadgan gäller enkel majoritet vid omröstning.

5:2 Valberedningen utses av medlemmar under årsmötet

5:3 Valberedningen föreslår revisor för ett verksamhetsår

5:4 I övriga omröstningar gäller vid lika röstetal att mötesordförandens röst är utslagsgivande

5:5 Alla medlemmar delaktiga vid årsmötet får vara med att rösta

§6 Styrelse

6:1 Styrelse väljs av årsmötet och är sittande i 1 år.

6:2 För att kunna väljas till styrelsen måste man vara medlem.

6:3 Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmötena.

6:4 Styrelsen ska till årsmötet lägga fram verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för året som gått

6:5 Styrelsen ansvarar för budget och verksamhetsplan för det kommande kalenderåret.

6:6 Styrelsen består av minst 2 och högst 4 ledamöter samt en ordförande och 2 ersättare.

6:7 Ansvarsområden beslutas inom styrelsen.

6:8 Styrelsen ansvarar för att alla i organisationen följer stadgan.

6:9 Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningens relation till kommunen, andra

organisationer och individer.

§7 Redovisningsår

7:1 Föreningens verksamhetsår löper mellan två årsmöten.

7:2 Föreningens bokföringsår följer kalenderåret, 1 jan till 31 dec.

7:3 Verksamhetsberättelsen redogör för det gångna verksamhetsåret.

7:4 Den ekonomiska berättelsen redogör för det gångna räkenskapsåret.

§8 Uteslutning

8:1 Den som inte följer stadgan, eller i annat fall allvarligt motverkar föreningens syften

kan på beslut av styrelsen eller årsmötet uteslutas ur organisationen.

8:2 Styrelsens beslut om uteslutning kan ändras av årsmötet.

§9 Upplösning

9:1 För upplösning av föreningen krävs fem sjättedelars majoritet på årsmötet.

9:2 Årsmötet beslutar hur föreningens tillgångar ska fördelas.

§10 Ändring av stadgan

10:1 För att ändra i den här stadgan krävs tre fjärdedelars majoritet på årsmötet.

10:2 Ändringar i stadgan börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat om inte

årsmötet beslutar annat.